จดทะเบียนบริษัทอำเภอบ้านสร้าง

จดทะเบียนบริษัทบ้านสร้าง โทร:083-622-5555อำเภอบ้านสร้าง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี (จังหวัดนครนายก) และอำเภอเมืองปราจีนบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอศรีมโหสถ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพนมสารคาม อำเภอราชสาส์น อำเภอบางคล้า และอำเภอคลองเขื่อน (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว (จังหวัดฉะเชิงเทรา) และอำเภอองครักษ์ (จังหวัดนครนายก)